Uit vervlogen eeuwen

Auf Lager

DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage

26,50 €
Versandkosten

In dit boek wordt verhaald over het leven van Mozes, Abd-ru-shin, Maria van Nazareth en tenslotte over het leven van Jezus op aarde.

Alles wat werd gevonden bij opgravingen van vergane culturen, steden en rijken, getuigt van de oudheid en van de geschiedenis van de mensheid. Maar het brengt geen scheppingswetten, geen kennis van de onmetelijke goddelijke krachten; krachten die eens de schepping hebben gevormd teneinde de mensen het aardse vaderland te bieden, waarin zij zich zouden moeten ontwikkelen, moeten leven en werken – ter ere van God.
Door de boeiende verhalen in dit boek kan de lezer een inzicht krijgen in het verband in oorzaak en gevolg, dat tot stand komt door de werking van de scheppingswetten. Hij ziet de verankering van de hulp uit het Licht in het leven van Mozes, in het werken van Abd-ru-shin tijdens zijn eerste leven op aarde en in de komst van de Godszoon Jezus.
Deze beschrijvingen zullen de lezer, onafhankelijk van dogma’s, gebrekkige overleveringen en overdreven fantasieën een overtuigende indruk geven van de goddelijke leiding aan de volkeren. Dit inzicht stelt hem ook in staat, de sleutel te vinden voor het ontraadselen van de vele problemen en onzekerheden in het verleden alsook in het heden. Dat is de diepe betekenis van de verhalen in het boek “Uit vervlogen eeuwen”.

VOORWOORD VAN DE UITGEVER

DIT BOEK behoort tot de serie «Het verleden herrijst». Hierin wordt de rechtstreekse hulp en de geestelijke leiding zichtbaar, die de mensheid van het begin af aan vanuit het Licht werd geschonken. De beschrijvingen omvatten aardse en bovenaardse gebeurtenissen.

De inhoudsopgave aan het einde van de verschillende delen van het boek geeft een globaal overzicht van personen en gebeurtenissen binnen deze omvangrijke kringloop.

Het ontstaan van de boekenserie is wel wat ongewoon voor de tegenwoordige zienswijze. De inhoud van de boeken is ontvangen en niet bedacht. Voorop staat het inzicht, dat er in de schepping niets verloren gaat, dat al het levende gebeuren onuitwisbaar bewaard blijft. Het vermogen om te kunnen opnemen en te kunnen schrijven, ontvingen mensen die beroepen waren in de nabijheid van Abd-ru-shin, de brenger van de Graalsboodschap «In het Licht der Waarheid». Daarom worden geen namen van auteurs genoemd.

Het opgenomene volgt steeds een heel bepaalde ontwikkeling van de gebeurtenissen, voor iedere persoon die ontvangt, weer anders. Enkele overeenkomstige voorvallen worden om deze reden van verschillende kanten belicht; terwijl de ene beschrijving een beschouwing en een bericht vanuit een geestelijk standpunt, dus van boven naar beneden gezien, mag brengen, geeft de andere hetzelfde weer, uitgaande van het aardse.

De juistheid van het gebodene kan iedere onbevooroordeelde lezer in zichzelf beleven. Hij zal aanvoelen, dat niet fantasie de pen leidde, maar een werkelijk gebeuren, dat ontwaakte uit een verzonken tijd vol geheimen! Met verbazing en wellicht diep bewogen, is hij in staat om te ontdekken, hoe de sluiers die over een groot, beslissend verleden liggen, worden opgetrokken. Daardoor kan hij tot een geestelijk overzicht en een inzicht in de samenhangen komen, tot aan het sluiten van de kringloop in de tegenwoordige tijd.

Voor alle in deze boekenreeks beschreven bovenaardse gebeurtenissen geeft het werk «In het Licht der Waarheid» een logische en volledige bevestiging volgens de scheppingswetten.

Het verschil in opvatting over de leer en het werken van de bekende verkondigers, ook over het Woord der Waarheid van de Godszoon Jezus, maakt het noodzakelijk om een speciale aanwijzing te geven: geen enkele lezer hoeft bang te zijn, dat hij verstrikt zal raken in de tweedracht van verschillende religieuze richtingen.

Zo als iedere leer eertijds door wijzen werd gegeven - te beginnen bij Hjalfdar (het boek Ephesus) tot Krishna, Zoroaster, Lao-Tse, Boeddha, Mohammed en ook nog anderen - is daarin voor de aardemensen een duidelijke weg gelegen van geestelijke leiding vanuit het Licht, een weg die één en dezelfde is.

Abd-ru-shin schrijft hierover in een nalatenschap:

«Wanneer de mensen in de loop van duizenden jaren niet steeds zó hadden gehandeld, als zij nu nog doen, wanneer zij niet alles, wat hun tot hulp moest dienen, altijd weer zouden hebben verbogen, om het aan hun menselijke manier van denken en hun aardse wensen aan te passen, dan zou er nu op aarde uitsluitend één en dezelfde leer zijn, die uit de Wil van God voortkomt. Er zouden niet zoveel verschillende geloofsbelijdenissen te vinden zijn.

Alles wat tot nu toe aan geloofsleren op de aarde kwam, zou verenigd slechts één trap vormen naar het voetstuk dat de Waarheid moet innemen, zoals dit in veelvuldige beloften aan de mensen dikwijls werd verkondigd.

Er zou dan geen onderscheid in de opvattingen zijn en nog minder in deze leren zelf! Want alle leren waren eens door God gewild, nauwkeurig aangepast aan de afzonderlijke volkeren en landen, en geheel gevormd naar de betreffende geestesrijpheid en ontvankelijkheid.

... De brengers van al die verschillende leren waren wegbereiders voor het Woord van de Waarheid zelf.»

Weitere Informationen
ISBN 978-90-71373-14-5
Abmessungen 15,5 x 23 cm
Ausführung Gebonden linnen band met omslag
Seitenzahl 365
Sprache Nederlands
Lieferzeit DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage