Boeddha – Leven en werken van de wegbereider in India

Auf Lager

DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage

23,00 €
Versandkosten

Leven en werken van de wegbereider in India.

Door bloedige oorlogsonlusten wordt de jonge vorst Siddharta van zijn troon gestoten en komt hij als een onbekende in de onderste kaste van de “paria’s”, de bedelaars terecht. In dienst van verschillende ‘heren’ werkte hij zich echter van kaste naar kaste omhoog. Daarbij krijgt hij meer begrip voor de mensen en erkent dat de dieren ook medeschepsels zijn waarvan er geen één “verachtelijk” is.

Voortdurend dringt zich de vraag naar de zin van het leven, die tegelijkertijd de vraag naar God inhoudt, bij hem boven. Daarbij erkent hij, dat de zogenaamde ‘goden’ dienaren van de Hoogste zijn en dat de Hoogste nog boven Brahma staat. Hij noemt hem “de Eeuwige”, wiens wetten overal in de schepping werken en waaraan het schepsel mens gebonden is. Door een visioen wordt hij gewezen op zijn roeping, zijn volk door zijn weten te helpen. Siddharta-Boeddha leert veel mensen zich te bevrijden van de berusting in het dragen van het lot.

Boeddha’s leer verbreidt zich in toenemende mate en hij creëert op de “berg van de Eeuwige” een uitgangspunt van waaruit hij overal in het land kloosters laat ontstaan. Hij verkondigt zijn weten ook aan de vrouwen, die hij de gelijkstelt met de mannen. In zijn beide zonen vindt Siddharta-Boeddha trouwe helpers en een kleinkind ontwikkelt zich als opvolger die als Gautama-Boeddha verdere erkenning krijgt.

VOORWOORD VAN DE UITGEVER

DIT BOEK behoort tot de serie «Het verleden herrijst». Hierin wordt de rechtstreekse hulp en de geestelijke leiding zichtbaar, die de mensheid van het begin af aan vanuit het Licht werd geschonken. De beschrijvingen omvatten aardse en bovenaardse gebeurtenissen.

De inhoudsopgave aan het einde van de verschillende delen van het boek geeft een globaal overzicht van personen en gebeurtenissen binnen deze omvangrijke kringloop.

Het ontstaan van de boekenserie is wel wat ongewoon voor de tegenwoordige zienswijze. De inhoud van de boeken is ontvangen en niet bedacht. Voorop staat het inzicht, dat er in de schepping niets verloren gaat, dat al het levende gebeuren onuitwisbaar bewaard blijft. Het vermogen om te kunnen opnemen en te kunnen schrijven, ontvingen mensen die beroepen waren in de nabijheid van Abd-ru-shin, de brenger van de Graalsboodschap «In het Licht der Waarheid». Daarom worden geen namen van auteurs genoemd.

Het opgenomene volgt steeds een heel bepaalde ontwikkeling van de gebeurtenissen, voor iedere persoon die ontvangt, weer anders. Enkele overeenkomstige voorvallen worden om deze reden van verschillende kanten belicht; terwijl de ene beschrijving een beschouwing en een bericht vanuit een geestelijk standpunt, dus van boven naar beneden gezien, mag brengen, geeft de andere hetzelfde weer, uitgaande van het aardse.

De juistheid van het gebodene kan iedere onbevooroordeelde lezer in zichzelf beleven. Hij zal aanvoelen, dat niet fantasie de pen leidde, maar een werkelijk gebeuren, dat ontwaakte uit een verzonken tijd vol geheimen! Met verbazing en wellicht diep bewogen, is hij in staat om te ontdekken, hoe de sluiers die over een groot, beslissend verleden liggen, worden opgetrokken. Daardoor kan hij tot een geestelijk overzicht en een inzicht in de samenhangen komen, tot aan het sluiten van de kringloop in de tegenwoordige tijd.

Voor alle in deze boekenreeks beschreven bovenaardse gebeurtenissen geeft het werk «In het Licht der Waarheid» een logische en volledige bevestiging volgens de scheppingswetten.

Het verschil in opvatting over de leer en het werken van de bekende verkondigers, ook over het Woord der Waarheid van de Godszoon Jezus, maakt het noodzakelijk om een speciale aanwijzing te geven: geen enkele lezer hoeft bang te zijn, dat hij verstrikt zal raken in de tweedracht van verschillende religieuze richtingen.

Zo als iedere leer eertijds door wijzen werd gegeven - te beginnen bij Hjalfdar (het boek Ephesus) tot Krishna, Zoroaster, Lao-Tse, Boeddha, Mohammed en ook nog anderen - is daarin voor de aardemensen een duidelijke weg gelegen van geestelijke leiding vanuit het Licht, een weg die één en dezelfde is.

Abd-ru-shin schrijft hierover in een nalatenschap:

«Wanneer de mensen in de loop van duizenden jaren niet steeds zó hadden gehandeld, als zij nu nog doen, wanneer zij niet alles, wat hun tot hulp moest dienen, altijd weer zouden hebben verbogen, om het aan hun menselijke manier van denken en hun aardse wensen aan te passen, dan zou er nu op aarde uitsluitend één en dezelfde leer zijn, die uit de Wil van God voortkomt. Er zouden niet zoveel verschillende geloofsbelijdenissen te vinden zijn.

Alles wat tot nu toe aan geloofsleren op de aarde kwam, zou verenigd slechts één trap vormen naar het voetstuk dat de Waarheid moet innemen, zoals dit in veelvuldige beloften aan de mensen dikwijls werd verkondigd.

Er zou dan geen onderscheid in de opvattingen zijn en nog minder in deze leren zelf! Want alle leren waren eens door God gewild, nauwkeurig aangepast aan de afzonderlijke volkeren en landen, en geheel gevormd naar de betreffende geestesrijpheid en ontvankelijkheid.

... De brengers van al die verschillende leren waren wegbereiders voor het Woord van de Waarheid zelf.»

Weitere Informationen
ISBN 978-90-71373-19-0
Abmessungen 14,5 x 21 cm
Seitenzahl 300
Sprache Nederlands
Lieferzeit DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage